Thursday, April 11, 2013

Around Waikiki Beach 4/11/2013
Click "Read More" for more Waikiki photos